چرا راه حل های اثبات شده حوزه اجتماعی مقیاس های بزرگی پیدا نمی کنند؟