درباره خانه خلاق بنیاد کرامت

درباره ما

خانه خلاق بنیاد کرامت

ماموریت کلان بنیاد کرامت رضوی:

«رویکرد اجتماعی آستان قدس رضوی، گسترش مستمر پایگاه مولد اجتماعی در چارچوب فرهنگ و معارف رضوی ازطریق طراحی مدل و بسترسازی برای به میدان آوردن نیروهای فعال مردمی به منظور خدمتگزاری کریمانه به گروه های اجتماعی آسیب پذیر، محرومین، زائران و مجاوران، با تأکید ویژه بر توانمندسازی نیازمندان در مناطق موقوفه دار و همچنین جلب مشارکتهای عمومی در آبادانی و توسعه این نهادها و تعامل و همکاری با نهادهای همسو و نخبگان است..»

از این رو،

بنیاد کرامت رضوی (ع)، به عنوان هلدینگ فعالیت های اجتماعی و بازوی اجرایی حوزه اجتماعی و معرفتی آستان قدس رضوی، در نظر دارد تا در راستای توسعه برنامه ها و فعالیت های خود با استفاده از نیروی فکری بیرونی و درونی و صاحبان ایده و کسب وکار و بر اساس پارادایم نوآوری باز، اقدام به تاسیس خانه خلاق با محوریت نوآوری ها و کسب وکارهای اجتماعی نماید.

خانه خلاق بنیاد کرامت رضوی، با استفاده از دارایی های ویژه ملموس و همچنین ناملموس خود در ذیل این هلدینگ اجتماعی و همچنین کلان ساختارهای دارای ماموریت اجتماعی آستان قدس رضوی، می کوشد تا از طریق برنامه های ویژه و در چارچوب برنامه‌ی نظام مند ارکستریشن سازمانی(Orchestration)، به استقرار نظام نوآوری با هدف تقویت بنیان های نوآوری اجتماعی در برنامه ها و اقدامات این سازمان بپردازد.

این سازمان دارای زیرساخت های بهینه، توانمندی های آشکار و نهفته و همچنین ویژگی های خاصی است که به کمک آنان می تواند برنامه های ویژه ای را در گستره جغرافیایی و همچنین موضوعی وسیعی پیاده سازی نمود.

از طرف دیگر، دارایی های ناملموس و نامشهود این سازمان از حیث منابع انسانی، خدمات مورد تقاضا، فضای فیزیکی، دسترسی به نهادهای توانمند حاکمیتی و دولتی و همچنین شبکه های ارتباطی و سرمایه های اجتماعی این سازمان، بستر مناسبی برای مشارکت صاحبین ایده، شرکت، علاقه مندان، پژوهشگران و متخصصان در تحقق اهداف اجتماعی و انسان دوستانه راه فراهم می آورد.